Inhoud

Algemene voorwaarden Sales Leadership Academy

Hierna zijn de algemene voorwaarden weergegeven die behoren bij het gebruik van deze website en alle websites die vallen onder de Sales Leadership Academy. Het betreft hier de aankoop van trainingen, workshops, lezingen, coaching en seminars van Sales Leadership Academy en daar aan gelieerde producten. Alle producten/activiteiten die niet behoren tot de eigen portfolio van Sales Leadership Academy vallen onder de algemene voorwaarden van de desbetreffende leverancier/organisatie. Dit zullen we steeds uitdrukkelijk bij die producten/activiteiten vermelden, samen met de contactgegevens van de betrokken leverancier.

Artikel 1 Definities

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sales Leadership Academy en deelnemer(s) aan opleidingen, trainingen, en andere vormen van opleiding zoals cursus, workshop, seminar, lezing, online training en dergelijke (hierna te noemen: ‘opleiding’).
1.2 Onder deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke- of rechtspersoon waarmee Sales Leadership Academy een overeenkomst sluit tot het verzorgen van opleidingen of die daadwerkelijk deelneemt aan de opleiding, ongeacht of deelnemer zelf, of een derde deelneemt aan de opleiding (hierna te noemen: ‘deelnemer’).

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand doordat deelnemer een inschrijvingsformulier van Sales Leadership Academy bevestigd. Hetzij digitaal hetzij op papier, of door bevestiging door Sales Leadership Academy van diens per e-mail verzonden aanmelding.
2.2 Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden staat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. Sales Leadership Academy en deelnemer zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.
2.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door de Sales Leadership Academy.

Artikel 3 Annulering opleiding

3.1 De deelnemer heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een opleiding, te annuleren per aangetekend verzonden brief of per, door Sales Leadership Academy bevestigde, e-mail.
3.2 De deelnemer kan tot twee maanden voor de aanvang van de deelname/opdracht kosteloos annuleren.
3.3 De deelnemer kan tot 6 weken voor aanvang van de deelname/opdracht annuleren tegen annuleringskosten van 50% van het deelnamebedrag, de overige 50% worden, indien reeds betaald, geretourneerd.
3.4 De deelnemer kan de opleiding tot 14 kalenderdagen voor de deelname/opdracht annuleren tegen annuleringskosten van 85% van het deelnamebedrag  (men krijgt 15% restitutie van het deelnamebedrag).
3.5 Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de deelname/opdracht, of als de deelnemer na de eerste dag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de opleiding deelneemt, betaalt deelnemer de volledige deelnamekosten. Ook de eventueel nog openstaande termijnen van een overeengekomen gespreide betaling. De deelnemer kan zich laten vervangen door een andere rechtspersoon of natuurlijk persoon, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding voldoet. Aan vervanging zijn geen kosten verbonden.
3.6 Sales Leadership Academy heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de opleiding te annuleren, het tijdstip of trainingslocatie te wijzigen of deelname van een deelnemer te weigeren.

Artikel 4 Betaling

4.1 Sales Leadership Academy brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een (digitale) factuur. De deelnemer dient de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste dag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 7 dagen na facturering door de Sales Leadership Academy. Betaling is altijd vereist vóórdat de activiteit plaatsvindt. Voor langdurende opleidingen kan, als dit in de productinformatie wordt vermeld, een gespreide betaling aangeboden worden.
4.2 De reis-, overnachtings- en locatiekosten zijn niet bij de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de desbetreffende brochure, of op de website of in een advertentie van Sales Leadership Academy wordt vermeld.
4.3 Literatuur, examen en/of licentiekosten zijn niet bij de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de desbetreffende brochure, of op de website of in een advertentie van Sales Leadership Academy wordt vermeld.
4.4 De deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht aan Sales Leadership Academy in redelijkheid gemaakte wettelijke, gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 5 Ontbinding en Opschorting

5.1 Indien de deelnemer in nakoming van de op hem rustende verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, toerekenbaar tekortschiet, of in geval van ernstige twijfel dat deelnemer in staat is aan zijn overeengekomen verplichtingen jegens Sales Leadership Academy te voldoen, heeft Sales Leadership Academy het recht, zodra de deelnemer in verzuim is, de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel geheel of ten dele de uitvoer zijnerzijds van de overeenkomst op te schorten. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.
5.2 Indien bij faillissement, surseance van betaling, liquidatie, bedrijfsbeëindiging, bedrijfsoverdracht of in geval van onder beheer-, onder bewind-, onder curatelestelling van (het vermogen van) de deelnemer, de deelnemer in gebreke blijft, heeft Sales Leadership Academy het recht zonder verdere voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten dan wel geheel of ten dele te ontbinden. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.
5.3 In geval Sales Leadership Academy op grond van het in onderhavige overeenkomst bepaalde onder 9.7 overgaat tot gehele of gedeeltelijke ontbinding dan wel geheel of gedeeltelijke opschorting van de overeenkomst is Sales Leadership Academy tot geen enkele schadevergoeding gehouden, van welke aard en in welke vorm dan ook. Doch dit laat onverlet het recht van Sales Leadership Academy op vergoeding van schade ontstaan ten gevolge van het verzuim van deelnemer. Elke vorm van schadevergoeding is direct opeisbaar per datum van bedoelde gebeurtenis. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.

Artikel 6 Overmacht

6.1 In geval dat Sales Leadership Academy tekort schiet in de nakoming van uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen ten gevolge van een niet aan Sales Leadership Academy toerekenbare oorzaak heeft Sales Leadership Academy het recht deze nakoming tijdelijk en/of permanent op te schorten; eventuele reeds voldane kosten door deelnemer worden bij tussentijdse ontbinding ten gevolge van wanprestatie en/of toerekenbare tekortkoming door Sales Leadership Academy dan naar rato geretourneerd aan de deelnemer.
6.2 Onder niet aan Sales Leadership Academy toerekenbare oorzaak wordt onder andere begrepen, maar niet daartoe beperkt, de stagnatie van de gewone gang van zaken waardoor nakoming van verplichtingen niet mogelijk en/of opportuun zijn”. Hieronder vallen onder meer ziekte van het personeel en/of trainers, het niet beschikbaar zijn van de locatie, extreme weersomstandigheden, oorlogssituaties, kernrampen en natuurlijke rampen die het doorgaan van de opleiding belemmeren.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

7.1 Het auteursrecht op de door Sales Leadership Academy uitgegeven en ter beschikking gestelde gegevensdragers, brochures, opleidings-, trainingsmaterialen, (hand)boeken, sheets, checklists, stencils, modellen, manuals, flowcharts, cd’s, dvd’s, video’s, online trainingen en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen ‘materialen’, berust bij de Sales Leadership Academy. Tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sales Leadership Academy zullen door de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, of het verspreiden op welke wijze dan ook.
7.2 Ook het auteursrecht op programmamateriaal, geschriften zowel in geschreven als in digitale elektronische vorm, offertes, brieven, verslagen, rapporten, voorstellen, cd’s, dvd’s e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Sales Leadership Academy berust uitsluitend bij de Sales Leadership Academy.
7.3 De wijze van openbaren zoals hierboven omschreven is niet uitputtend. Ook in geval van openbaring op andersoortige wijze dan hierboven omschreven worden auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten niet overgedragen en berusten bij de Sales Leadership Academy.

Artikel 8 Uitvoering door derden

Voor werkzaamheden of delen daarvan, voortvloeiende uit de overeenkomst behoudt Sales Leadership Academy zich het recht voor deze door één of meerdere derden te laten verrichten. Sales Leadership Academy blijft verantwoordelijk voor de juiste voering van deze werkzaamheden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Sales Leadership Academy spant zich in om de gegeven opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
9.2 Sales Leadership Academy is tegenover de deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de opleidingsgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
9.3 Sales Leadership Academy is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
9.4 Sales Leadership Academy is niet aansprakelijk in het geval deelnemer, of een derde, de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
9.5 Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
9.6 Sales Leadership Academy is niet aansprakelijk voor eventuele schade, materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan en/of het uitvoeren van opdrachten in de opleiding.
9.7 Sales Leadership Academy houdt zich het uitdrukkelijke recht voor om deelnemer te royeren indien deze wangedrag vertoont tijdens deelname aan en/of het uitvoeren van opdrachten in de opleiding.

Artikel 10 Voorbehoud

10.1 Sales Leadership Academy behoudt zich het recht voor de inhoud en het programma van opleidingen aan te passen.
10.2 Indien Sales Leadership Academy wegens verhindering van een trainer/docent of door overmacht een training moet afbreken of annuleren, dan zal Sales Leadership Academy binnen een redelijke termijn een andere bijeenkomst verzorgen.
10.3 Sales Leadership Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten en schaden die deelnemer om welke reden dan ook lijdt.

Artikel 11 Overige bepalingen

11.1 De persoonlijke gegevens van de deelnemer worden alleen gebruikt om de dienstverlening door Sales Leadership Academy te optimaliseren en voor de noodzakelijke communicatie tussen Sales Leadership Academy en de deelnemer.
11.2 Trainingen en opleidingen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname naar het oordeel van de Sales Leadership Academy
11.3 Deelnemer heeft volledig begrepen wat de tekst van deze overeenkomst inhoudt en verklaart dit middels digitale ondertekening/aanvinken en bevestiging door deze voorwaarden te lezen zich vrijwillig te verbinden aan onderhavige overeenkomst.
11.4 De originele tekst van deze overeenkomst ligt op verzoek ter inzage bij de Sales Leadership Academy.
11.5 Deze Voorwaarden worden beheerd door het Nederlands recht. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Sales Leadership Academy daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Sales Leadership Academy.